KOŁO NAUKOWE
EKSPERYMENTALNA I NUMERYCZNA ANALIZA KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH   

REGULAMIN

Koło naukowe, które przyjmuje nazwę Koła Naukowego Eksperymentalnej i Numerycznej Analizy Konstrukcji Inżynierskich działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Instytucie Budownictwa.

Podstawą powstania i działania koła jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365).

§ 1

Zadaniem Koła Naukowego Eksperymentalnej i Numerycznej Analizy Konstrukcji Inżynierskich jest:

  1. Pogłębienie wiedzy członków Koła z zakresu numerycznej analizy konstrukcji inżynierskich.

  2. Zdobycie umiejętności realizacji badań doświadczalnych współczesnymi metodami pomiarowymi.

  3. Działania samokształceniowe z zakresu prowadzenia badań eksperymentalnych i numerycznej analizy konstrukcji inżynierskich.

  4. Uczestnictwo w badaniach doświadczalnych realizowanych w Instytucie Budownictwa.

  5. Spotkania z inżynierami o dużym doświadczeniu projektowym i wykonawczym.

  6. Zwiedzanie ciekawych, zrealizowanych obiektów inżynierskich.

  7. Zwiedzanie terenów budów.

§ 2

Opiekę nad działalnością koła sprawuje (nauczyciel akademicki) dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ.

§ 3

Członkiem koła może zostać każdy student i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§ 4

Koło wobec władz uczelni reprezentuje przewodniczący koła, wybrany przez członków koła na okres jednego roku.

§ 5

1. Na pierwszym zebraniu członków koła wybiera się przewodniczącego zebrania.

2. Członkowie koła mogą w głosowaniu (jawnym lub tajnym) wybrać ze swego grona władze koła.

3. Władzami koła są zebranie członków koła i zarząd koła

§ 6

Przewodniczący koła, dwóch zastępców i sekretarz koła stanowią Zarząd Koła.

§ 7

Kadencja władz koła trwa jeden rok.

§ 8

W przypadku ustania (rezygnacji) członkostwa władz koła dopuszcza się możliwość przedterminowych wyborów uzupełniających przez członków koła zwykłą większością głosów.

§ 9

Koło może podejmować uchwały. Uchwały podejmowane są przez członków koła zwykłą większością głosów.

§ 10

Zarząd koła przedkłada Rektorowi UZ wniosek o zarejestrowanie koła.

§ 11

Koło Naukowe Eksperymentalnej i Numerycznej Analizy Konstrukcji Inżynierskich nie posiada osobowości prawnej.

§ 12

1. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku:

2. Jeżeli liczba członków koła zmniejszy się do trzech, koło ulega zawieszeniu.

§ 13

Regulamin niniejszy został uchwalony w dniu 13.12.2006 r.

§ 14

Koło jest zarejestrowane w dniu dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich, który prowadzi Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.